Český jazyk

12.09.2014 22:20

 


 1. Podstatná jména
2. Přídavná jména
3. Zájmena
4. Číslovky
5. Slovesa
6. Příslovce
7. Předložky
8. Spojky
9. Částice
10. Citoslovce

 


 

 • Velká písmena, vlastní jména

  Obecná jména - nemají velké písmeno, např. pes
  Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek, hormají velké písmeno např. Alík
   
 • Párové souhlásky

B-P,   D-T,   Ď-Ť,   Z-S,   Ž-Š,   V-F,   H-CH

 

 • Měkké souhlásky

Ž, Š, Č, Ř, C, J, Ď, Ť, Ň

 


 

 • Tvrdé souhlásky


H, CH, K, R, D, T , N
  

 

 • Slabikotvorné  hlásky


r, l, m


 

 • Samohlásky

a, e, i,y, o, u

á, é, í, ý, ó, ú


 

oznamovací
rozkazovací
tázací
přací 

 • Význam slov:

PROCVIČUJTE
Synonyma - slova stejného významu = souznačná
Antonyma - slova opačného významu = protikladná
Mnohovýznamová
Nadřazená, podřazená, souřadná
Slova citově zabarvená 

 • Abceda 

Řazení slov podle abecedy.


 

 • Slabika - slovo - věta

 

 

Opravy

Pokud máš ve své práci chybu, pouč se a chybu naprav!

Doma v klidu si přečti a prohlédni, kde a proč chyba je a oprav ji.

CHYBAMI SE ČLOVĚK UČÍ. Musíš však o chybě vědět a napravit ji.

Tohle platí pro všechny předměty : M, PRV, AJ (a samozřejmě i v běžném životě).

 

Procvičování

Učivo po kapitolách, tématech

—————

Zpět